Vårt arbetssätt

Myrstackens ledstjärnor

Glädje, engagemang och harmoni är tre ledstjärnor som har arbetats fram. Detta är Myrstackens värdegrund som ska genomsyra all verksamhet, från styrelsen, föräldrar och pedagoger ner till barngruppen.

Glädje står för: delaktighet, omtanke och gemenskap.

Engagemang står för: humor, god stämning, positivitet, uppmuntran, kreativitet och nyfikenhet.

Harmoni står för: trygghet, lugn, vänlighet, respekt, hållbarhet och miljötänk.

På Myrstacken arbetar vi med hållbar utveckling

Med vårt förhållningssätt som är att vara en “stöttande pedagog” vill vi stärka barnens grundläggande färdigheter och förmågor som är viktiga. Färdigheter som behövs för att bli en god kamrat, klasskamrat, arbetskamrat, och livskamrat, där det självreglerande, sociala och emotionella lärandet finns som en röd tråd genom hela livet.

Studier visar att förmåga till självkontroll har positivt samband med god hälsa senare i livet.  Vi lever i ett samhälle med många möjligheter och stor valfrihet det ställer krav på oss att kunna göra kloka val, som leder till goda konsekvenser både för sig själv och omgivningen.

Att främja utvecklingen av sociala och emotionella färdigheter är därför en nyckeluppgift i det tidiga lärandet och minst lika viktigt som läs- och skrivkunnighet, språk och räkning, för att hjälpa barn bli redo för skolstart. (Färdigheter för livet av Lars Löwenborg)

”Barn behöver människor som är tokiga i dem (föräldrarna), men de behöver också människor som inte är fullt så tokiga i dem (andra vuxna och kamrater). Då får barnen också möjligheter att pröva sina egna vingar och möta andra som ser dem med andra ögon och som också ser andra sidor hos dem.”                                                                                                                                                                                            Uri Bronfenbrenner

Färdigheter vi vill utveckla

 • Lyssna
 • Vänta
 • Fokusera
 • Följa instruktioner
 • Hejda impulser/ Reglera starka känslor
 • Hantera stress

 

Vi tror på att lärandet sker i samspel med andra i sin omgivning. Vårt synsätt inspireras av Antonovskys begrepp KASAM som betyder ”känsla av sammanhang”

Det innebär att:

Barnen har förståelse för situationen och vad som förväntas av dem.

Tex Är informationen som ges tydlig för barnet? Vet barnet vad det förväntas att göra och vad som ska hända? Är rutinerna tydliga och konkreta?

Att barnet självt eller med stöd kan hantera sin situation.

Tex Upplever sig barnet ha tillräckliga färdigheter och resurser till sitt förfogande för att möta de förväntningar det ställs inför?

Finns det tillräckligt med tid och stöd för att klar av och hinna med det som ska göras?

Att verksamheten är meningsfull för barnen.

Tex upplever barnet situationen och aktiviteterna som roliga, meningsfulla, intressanta och utmanande?

Hållbara kunskaper – Återhämtning

För att man som barn ska kunna tillgodogöra sig lärandet och utveckla sina färdigheter behöver man vara utvilad och frisk. Är man trött eller hängig orkar man inte reglera sina känslor, fokusera, vänta eller lyssna. Färdigheter för självreglering möjliggör för barnet att lära nytt.

Vi på Myrstacken ger varje barn förutsättningar för återhämtning under dagen, genom bl.a avslappning och vila.

Forskning visar att brist på sömn, vila och återhämtning kan innebära att barns negativa reaktioner förstärks det vill säga man har mindre energi för att kontrollera sin självreglering…..  när man är lycklig blir man verkligen lycklig, men samtidigt när man är frustrerad, ledsen, arg upplever man sådana känslor starkare också….

När man får vila – återhämta sig, sjunker stresshormonet i kroppen vilket innebär att lärandet blir lättare att ta till sig.

Hållbar trygghet

Vi arbetar utifrån en plan att främja lika rättigheter och möjligheter, den hjälper oss i arbetet mot att skapa en förskola för alla. Fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö på Myrstackens förskola är en förutsättning för att våra barn ska utvecklas. Vi jobbar aktivt att få barnen att förstå sitt egna och andras värde och integritet.

Kvalitet

Föra att kvalitetssäkra vår pedagogiska verksamhet arbetar vi efter:

 • Förskolans läroplan, skolverket, Lpfö 98/10
 • Likabehandlingsplan, förebygga diskriminering och främja likabehandling, DO
 • Mall för utvecklingssamtal, Barn och föräldrainflytande
 • Pedagogisk dokumentation
 • Verksamhetsplanen

Mer Hållbar utveckling

All övrig verksamhet genomsyras också av hållbar utveckling. Alltifrån inköp av leksaker och mat till hur det tas omhand efter användning.

Utanför gården finns vår miljöstation med återvinningskärl. För att barnen skall förstå vikten av återvinning är barnen delaktiga i detta. Varje vecka är två barn så kallad miljöhjältar och hjälper personalen att göra rätt när restprodukter skall slängas.